Kindergeld na pełnoletnie dzieci?

Kindergeld na dzieci pełnoletnie?

Świadczenie Kindergeld przysługuje również dzieciom pełnoletnim i może być wypłacane aż do 25 roku życia jeśli spełnione są następujące warunki:

  • kontynuowanie nauki ukierunkowanej na uzyskanie zawodu, np. w szkole ogólnokształcącej, zawodowej czy na studiach,

  • tygodniowy wymiar nauki musi wynosić co najmniej 10 godzin.

W takim wypadku do wniosku o przyznanie Kindergeld należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły i oświadczenie o sytuacji dziecka pełnoletniego. Jeśli Kindergeld było już przyznane, to Familienkasse przyśle ankietę tuż przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia z prośbą o uzupełnienie powyższych dokumentów.

Kindergeld na dzieci pełnoletnie, które spełniają powyższe warunki przysługuje również pracownikom delegowanym z polskich firm na niemieckie kontrakty.

Zgodnie z niemieckim prawem, zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci rodzone, adoptowane, dzieci małżonka/-ki, wnuki i dzieci przybrane.

Wypłacanie Kindergeld skończy się w miesiącu, w którym dziecko otrzyma świadectwo ukończenia szkoły lub dyplomu. Ponadto jeśli nauka zostanie przerwana należy poinformować o tym Familienkasse, a świadczenie również zostanie wstrzymane. Zawiadomić należy urząd też o zmianie szkoły lub profilu kształcenia, ale tutaj z kolei zasiłek nie będzie zastopowany. Urząd informować należy również o podjęciu pracy zarobkowej przez dziecko i zmianie miejsca zamieszkania.

Co jeśli wystąpi przerwa w nauce z powodu choroby lub urlopu macierzyńskiego?

W takim wypadku Kindergeld może być nadal wypłacane, ale tylko przez okres podlegający szczególnej ochronie. W przypadku choroby, musi być ona potwierdzona przez lekarza. Przez okres podstawowego urlopu macierzyńskiego świadczenie również będzie wypłacane, ale nie obejmuje ono już urlopu wychowawczego. Również o wymienionych sytuacjach należy poinformować Familienkasse dołączając niezbędne dokumenty w tym zaświadczenia lekarskie.

Co jeśli dziecko jest bezrobotne i nie kształci się?

Wtedy Kindergeld przysługuje do 21 roku życia pod warunkami:

  • bycia zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako poszukujący zatrudnienia,

  • bycia w trakcie poszukiwania miejsca kształcenia,

  • otrzymania zapewnienia o miejscu kształcenia, ale z późniejszym terminem rozpoczęcia nauki.

Każdą z tych sytuacji należy odpowiednio udokumentować i przedstawić w Familienkasse w celu przyznania lub kontynuowania wypłacania świadczenia. Jeśli dziecko jest zarejestrowane w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, to zasiłek rodzinny może być również wypłacany pracownikom delegowanym z zagranicy.

Co jeśli dziecko odbywa służbę obywatelską lub wolontariat?

Kindergeld będzie wypłacane nadal, ale w rozumieniu ustawy o wolontariacie młodzieżowym służba taka trwa do roku, więc za taki też okres może być wypłacane świadczenie.

Co jeśli dziecko jest niepełnosprawne?

W takim wypadku Kindergeld będzie wypłacane po ukończeniu 18 roku życia bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem jest oczywiście odpowiednie udokumentowanie stanu dziecka i stopień niepełnosprawności (fizycznej lub umysłowej), który uniemożliwia dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych własnymi środkami.

Kindergeld a praca zarobkowa dziecka.

Aby praca zarobkowa nie wpłynęła na wypłacanie zasiłku rodzinnego muszą być spełnione następujące warunki:

  • praca zarobkowa jest wykonywana w ramach kształcenia, np. są to praktyki lub staże,

  • wymiar pracy może przekraczać 20 godzin tygodniowo tylko jeśli dziecko jest w trakcie pierwszego kształcenia zawodowego ( technikum, szkoła zawodowa, studia),

  • wymiar pracy nie może przekraczać 20 godzin tygodniowo dla dzieci w trakcie drugiego kształcenia zawodowego (studia po technikum lub studia drugiego stopnia), dopuszczone są dwa wakacyjne miesiące pracy powyżej 20 godzin tyg.

Familienkasse szczegółowo sprawdza każde prawo do zasiłku rodzinnego dla pełnoletnich dzieci, między innymi przez wysyłanie ankiet sprawdzających, na które zawsze trzeba odpowiadać. Samemu również należy zgłaszać wszelkie istotne dla wypłacania świadczenia zmiany, dołączając odpowiednią dokumentację.

Może Cię zainteresować

UDOSTĘPNIJ

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.