Zwrot Podatku z Niemiec

Rozpocząłeś niedawno pracę w Niemczech? Pracujesz u naszych sąsiadów już od dawna czy może zdarzyło Ci się w ostatnich latach wyjechać na kilka miesięcy w celach zarobkowych? Jeśli tak, na pewno zainteresuje Cię w jaki sposób możesz rozliczyć się z niemieckim urzędem skarbowym i odzyskać nadpłacony podatek. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami związanymi z rozliczeniem podatku dochodowego w Niemczech i skorzystaj z naszej oferty by w prosty sposób odzyskać nadpłaconą zaliczkę.

rozliczenie podatku w niemczech

Kto może starać się o zwrot podatku z Niemiec ?

To podstawowa kwestia od której należy zacząć, a więc kto może się rozliczać z podatku w Niemczech? Tak naprawdę każdy, kto legalnie pracował w tym kraju i odprowadzał podatki. Nie ma znaczenia jak długo i na jakich zasadach, pod warunkiem, że pracodawca wystawił na zakończenie wykonywania pracy lub po zakończeniu roku podatkowego zaświadczenie podatkowe, które zawiera informacje niezbędne do rozliczenia się z urzędem skarbowym (to taki odpowiednik naszego PIT11). Między innymi na jej podstawie można określić sposób w jaki będzie się rozliczanym czy jako podatnik ograniczony, czy nieograniczony. Status podatnika jest związany z przysługującymi ulgami a więc ma bezpośredni wpływ na wysokość możliwego do odzyskania zwrotu podatku.

Jako podatnik ograniczony jest rozliczany każdy, kto pracował na terenie Niemiec nie więcej niż 183 dni w danym roku rozliczeniowym oraz suma jego dochodów tam uzyskanych nie przekracza 90% globalnych dochodów. Przy tej formie rozliczenia nie przysługują żadne ulgi osobiste, ograniczone odliczenia od podatku i nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Nadal jednak można uzyskać zwrot nawet całej zaliczki na podatek jeśli zostaną spełnione pozostałe warunki w danym roku.

Podatnikiem nieograniczonym zostaje każdy, kto posiada w Niemczech miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu powyżej 183 dni i/lub jego niemieckie dochody stamtąd stanowią więcej niż 90% ogólnych dochodów.  Przy tym sposobie rozliczenia przysługują już różne ulgi i odliczenia, które pozwalają obniżyć należny podatek i tym samym odzyskać większą kwotę zapłaconej nadwyżki.

Wiedząc już kiedy można się rozliczyć z podatku w Niemczech nasuwa się też pytanie – kto ma obowiązek rozliczenia się z Finanzamt (czyli niemieckim urzędem skarbowym)?

Obowiązkiem takim objęty jest każdy, kto:

 • posiada III lub VI klasę podatkową (więcej o klasach podatkowych)
 • pobiera z Niemiec emeryturę lub rentę,
 • pobiera świadczenia jak np. dla bezrobotnych, chorobowe, Kindergeld,
 • posiada nieograniczony obowiązek podatkowy i miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terenie Niemiec,
 • prowadzi własną działalność gospodarczą,
 • otrzymał wezwanie do rozliczenia.

Jak sprawdzić jaką kwotę można odzyskać z rozliczenia podatku w Niemczech ?

Do wyliczenia wysokości zwrotu podatku jaki można odzyskać niezbędnych jest kilka informacji. Przede wszystkim jakie były w danym roku dochody, zaliczka odprowadzona na poczet podatku, odprowadzone składki społeczne i zdrowotne, kwoty wolne od podatku lub premie wypłacone przez pracodawców, wysokość dochodów uzyskanych w innych krajach, świadczeń oraz okres zatrudnienia. Wszystkie te dane można znaleźć na niemieckiej karcie podatkowej od pracodawcy (Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für..), zaświadczeniu o dochodach UE/EOG z polskiego urzędu skarbowego i dokumentach przyznających świadczenia.

Jeśli wszystkie dochody (globalne) z danego roku nie przekroczą kwoty zwolnionej z podatku (w 2023 roku jest to 10908 Euro dla indywidualnego podatnika i 21816 Euro dla małżeństw) – nie trzeba płacić podatków, co za tym idzie, można odzyskać całą wpłaconą już zaliczkę. Kwotę zapłaconej zaliczki na podatek można sprawdzić na karcie podatkowej w pozycji nr 4. W przypadku dochodów przekraczających te zwolnione z opodatkowania na wysokość zwrotu podatku oprócz wspomnianych wyżej danych wpływ będą miały również przysługujące ulgi i odliczenia. Trzeba wtedy dokonać szczególnej kalkulacji uwzględniając wszelkie przysługujące odliczenia.

odzyskamy twój podatek z niemiec

Odliczenia, ulgi podatkowe i powiązane świadczenia.

Rozliczając się jako podatnik nieograniczony można skorzystać z różnych odliczeń i ulg podatkowych takich jak:

 • rozliczenie wspólne z małżonkiem

pozwala na podzielenie należnego podatku na dwie osoby na podstawie sumy ich dochodów i tym samym często uniknięcie wyższego progu w skali podatkowej, zwykle korzystne jest w przypadku gdy współmałżonek nie pracuje lub jego/jej dochody są niższe niż partnera pracującego w Niemczech, nie ma też znaczenia czy w Polsce rozlicza się wspólnie czy osobno a współmałżonek nie musi przebywać w Niemczech ani tam pracować,

 • odliczenie kosztów dojazdów do pracy

 • odliczenie kosztów noclegów

 • odliczenie kosztów związanych z pracą w delegacji nie refundowanych przez pracodawcę

 • odliczenie kosztów związanych z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego

 • odliczenie kosztów wyposażenia związanego z pracą nie refundowanego przez pracodawcę

Odliczeń tych dokonuje się w przypadku jeśli ich suma przekracza przysługujące zryczałtowane koszty pracy. Do 2021 roku było to 1000 Euro a od 2022 roku 1200 Euro. Każde odliczenie musi być udokumentowane np. rachunkami, fakturami, biletami, kilometrówkami itp.

Co więcej, jeśli podatnik posiada dzieci niepełnoletnie lub uczące się do 25 roku życia może skorzystać z ulgi Kiderfreibetrag lub świadczenia Kindergeld

Opcją korzystniejszą zazwyczaj jest Kindergeld a odpis dzieci od podatku opłaca się tylko w przypadku bardzo wysokich dochodów i tym samym konieczności płacenia wysokich podatków. Urząd skarbowy ponadto zakłada przyznawanie świadczenia w pierwszej kolejności i przy rozliczeniu podatkowym automatycznie je uwzględnia. Jeśli jest się świeżo upieczonym rodzicem warto sprawdzić również czy przysługuje zasiłek wychowawczy Elterngeld

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia ?

Składając deklarację podatkową dzięki której można otrzymać zwrot podatku z Niemiec niezbędne będą takie dokumenty jak:

 • karta podatkowa od niemieckiego pracodawcy – Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für.. jest to odpowiednik naszego PIT11 i zawiera między innymi informacje o dochodzie w danym roku, pobranej zaliczce na podatek czy składkach na ubezpieczenie zdrowotne i emeryturę,
 • Zaświadczenie kraje UE/EOG (Bescheinigung EU/EWR) – to zaświadczenie o dochodach uzyskanych w danym roku podatkowym wystawiane przez polski urząd skarbowy, przed złożeniem wniosku o jego wydanie należy rozliczyć się ze wszystkich dochodów na PIT36/ZG,
 • Einkommensteuererklärung – niemiecka deklaracja podatkowa

Dodatkowo w zależności od indywidualnej sytuacji mogą być potrzebne:

 • u pracowników delegowanych do pracy w Niemczech – zaświadczenie o odprowadzonych składkach ZUS od pracodawcy
 • w przypadku gdy pracodawca wypłacił kwoty wolne od podatku, np. diety lub koszty dojazdów do pracy (wpisane w karcie podatkowej w poz. 18-21) a dochody przekroczyły te zwolnione z opodatkowania – również zaświadczenie od pracodawcy o wysokości tych kwot wolnych

Pozostałe dokumenty, które będzie trzeba dołączyć do deklaracji podatkowej będą zależały od zastosowanych odliczeń, ulg i pobieranych świadczeń. Pamiętaj to na podatniku ciąży ciężar udowodnienia udokumentowania zadeklarowanych odliczeń.

sprawdź jaki zwrot podatku z niemiec ci się należy

Ważne terminy dotyczące składania deklaracji podatkowych w Niemczech.

O czym jeszcze warto wiedzieć w związku z rozliczaniem podatku w Niemczech? Z pewnością o kilku istotnych datach i terminach. Na złożenie deklaracji podatkowej mamy czas do 31 lipca następnego roku podatkowego, a rok rozliczeniowy w Niemczech podobnie jak w Polsce trwa od stycznia do grudnia. Termin ten dotyczy osób podlegających obowiązkowi rozliczenia się z niemieckim urzędem podatkowym. Podatnicy z zagranicy mogą rozliczyć się jednak nawet do 4 lat wstecz. Czas w jakim urzędy rozpatrują deklaracje podatkowe zwykle trwa od 3 do 6 miesięcy, ale nie są to sztywne ramy czasowe, także okres ten może być zarówno krótszy jak i znacznie dłuższy w zależności od indywidualnych przypadków

Jak skorzystać z naszych usług ?

Na koniec najważniejsze pytanie – jak się rozliczyć z podatku za granicą za pośrednictwem naszego biura? Zacznij od skontaktowania się z jednym z naszych oddziałów w wybrany przez siebie sposób. Możesz wypełnić formularz na naszej stronie, napisać do nas e-maila, zadzwonić lub odwiedzić naszego konsultanta bezpośrednio w biurze najbliższego oddziału KDF-Podatki. Wybierzemy wtedy najwygodniejszy dla Ciebie sposób rozliczenia i ustalimy jakie dokumenty będą potrzebne w Twoim przypadku. Zazwyczaj cały proces składa się z następujących etapów:

 • Dostarczenie naszemu konsultantowi niemieckiej karty podatkowej i informacji o dochodach spoza Niemiec w celu dokonania bezpłatnej kalkulacji zwrotu podatku. Można to zrobić za pomocą wiadomości e-mail lub dostarczając osobiście dokumenty do biura. Możliwe, że do prawidłowej kalkulacji w indywidualnych przypadkach konieczne będą dodatkowe dane.
 • Następnie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz rozliczyć się z zagranicznych dochodów w polskim urzędzie skarbowym na PIT36/ZG i uzyskać zaświadczenie o dochodach UE/EOG. Złożenie PIT36/ZG możesz zlecić również naszym konsultantom.
 • Posiadając już wymagane dokumenty przygotujemy resztę formularzy, które trzeba będzie podpisać i dołączyć do deklaracji podatkowej wysyłanej do niemieckiego urzędu skarbowego. Możemy wysłać je do podpisu pocztą lub przygotować na miejscu w oddziale.
 • Dalej komplet dokumentów wysyłany jest do sprawdzenia i opracowania w naszej kancelarii i proces zamyka wysyłka deklaracji podatkowej do urzędu.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu! Chętnie odpowiemy i pomożemy na każdym etapie rozliczenia. Zajmujemy się odzyskiwaniem nadpłaconego podatku z zagranicy od wielu lat i na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany, co daje nam niezastąpione doświadczenie do uzyskania jak najkorzystniejszych zwrotów podatku dla naszych klientów.

Nawigacja

DARMOWA WYCENA

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

ZOBACZ TAKŻE

Przyjdź do nas

Informacje ze Świata podatków

Zwrot podatku z Niemiec - najczęstsze pytania forum

W Niemczech istnieją dwa typy rozliczeń dla obowiązku podatkowego:

  • ograniczony obowiązek podatkowy

  • nieograniczony obowiązek podatkowy

rozliczenie podatkowe w Niemczech ograniczone (BESCHRAENKTE STEUERPFLICHT)

Ten rodzaj obowiązku podatkowego odnosi się do osób, które legalnie pracowały na terenie Niemiec nie więcej niż 183 dni. Dodatkowo, suma przychodów dla jednej osoby nie może przekraczać równowartości 90% jej dochodów ogólnych. Ograniczony obowiązek podatkowy jest mniej korzystny niż nieograniczony. W momencie, kiedy osoba ubiegająca się o rozliczenie z podatku w Niemczech okaże się podatnikiem ograniczonym, urząd skarbowy nie ma możliwości naliczenia żadnych ulg. Właśnie ulgi sprawiają, że kwoty zwrotu nadpłaconego podatku z Niemiec są wyższe. Ograniczony obowiązek podatkowy nie pozwala również na wspólne rozliczenia ze współmałżonkiem lub osobą w związku.

rozliczenie podatkowe w Niemczech nieograniczone (UNBESCHRAENKTE STEUERPFLICHT)

Nieograniczone rozliczenie podatku z Niemiec dotyczy osób pracujących w tym kraju dłużej niż 183 dni. Nieograniczony obowiązek podatkowy pozwala osobom w związkach na rozliczenie się wspólnie ze współmałżonkiem lub osobą w związku. Rozliczenie podatkowe nieograniczone pozwala na korzystanie z ulg co powoduje wyższy zwrot nadpłaconego podatku. Zwrot podatku z zagranicy Niemcy może być więc korzystniejszy dla osób spełniających kryteria nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Można ubiegać się o rozliczenie nadpłaconego podatku z Niemiec do 4 lat wstecz. Urząd Skarbowy może również wysłać pismo z przypomnieniem o złożeniu zeznania podatkowego wraz z terminem, do którego należy wysłać deklarację podatkową. Proszę nie ignorować takiego wezwania, tylko złożyć zeznanie podatkowe do właściwego Urzędu Skarbowego lub udać się do naszego biura i doradcy złożą zeznanie w imieniu klienta.

Zwrot podatku z Niemiec – kalkulator podatku online

Chcesz wiedzieć jaki zwrot podatku Ci przysługuje ? Skontaktuj się z jednym z naszym biur, przygotujemy bezpłatną kalkulacje

Zwrot podatku z Niemiec to kwestia, która budzi wiele pytań wśród osób pracujących lub przebywających tymczasowo w Niemczech. Jednym z najczęstszych zapytań jest: ile czasu trzeba oczekiwać na zwrot podatku? Okres oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj dochodu, kompletność dokumentów, a także czas podjętych działań. Średni czas oczekiwania nie powinien przekraczać sześciu miesięcy. W przypadku dodatkowych zapytań ze strony Finanzamt postępowanie podatkowe może się wydłużyć.

Takie pytanie często zadają sobie podatnicy, którzy z różnych przyczyn nie złożyli swoich deklaracji podatkowych w terminie lub dopiero teraz dowiadują się o możliwości ubiegania się o zwrot podatku za lata ubiegłe. Okazuje się, że w wielu przypadkach jest to całkowicie możliwe. Istnieją jednak konkretne zasady i procedury, które należy spełnić, aby odzyskać nadpłacone podatki z przeszłości. Ważne jest, aby być świadomym terminów oraz przepisów obowiązujących w danym kraju, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji podczas starania się o zwrot podatku za lata, które już minęły.

Do końca roku 2023 o zwrot podatku z Niemiec możemy wystąpić za lata 2019, 2020, 2021, 2022.

Do rozliczenia podatkowego w Niemczech będziesz potrzebował zaświadczenia UE/EOG. Jest dokumentem, który potwierdza Twoje dochody w kraju zamieszkania Twojej rezydencji. Aby uzyskać to zaświadczenie, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dochodach do zagranicznego organu podatkowego. Właściwym Urzędem Skarbowym do wydania tego zaświadczenia jest urząd wg miejsca Twojego zamieszkania.

Poniżej przedstawiamy ogólny przewodnik, jak pozyskać to zaświadczenie:

 1. Wizyta w Urzędzie Skarbowym: Zgłoś się do lokalnego Urzędu Skarbowego, z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dochodach do zagranicznego organu podatkowego. W tym celu warto umówić się na wizytę w Urzędzie Skarbowym za pośrednictwem portalu internetowego, wybierając opcję umów wizytę w US

 2. Wypełnienie formularza: Wypełnij formularz, podając swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, miejscu zamieszkania oraz informacje o swoim dochodach.

 3. Do wniosku załącz potwierdzenie opłaty skarbowej na numer rachunku Urzędu Miasta właściwego dla danego Urzędu Skarbowego

 4. Oczekiwanie na zaświadczenie: Po pozytywnej ocenie Twojej prośby otrzymasz zaświadczenie UE/EOG, w terminie 7 dni.

Pamiętaj, jeśli wnioskuje o wspólne rozliczenie małżonków, na zaświadczeniu należy uwzględnić dochody oboje małżonków.

Przed złożeniem wniosku zawsze warto upewnić się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty i informacje przed wizytą w Urzędzie Skarbowym, aby uniknąć opóźnień w procesie. Procedury mogą się zmieniać, dlatego zalecam kontakt z Urzędem Skarbowym  lub sprawdzenie oficjalnej strony Ministerstwa Finansów Twój E-Pit, aby zweryfikować swoją sytuację rozliczeniową.

Zgubiłeś, utraciłeś lub zapomniałeś swój numer identyfikacji podatkowej die Identifikationsnummer ?

Jeśli tak, istnieje możliwość ponownego otrzymania go poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego tutaj. Wszystkie wprowadzone dane zostaną automatycznie przekazane do formularza.

Przed rozpoczęciem tego procesu przygotuj swój dokument tożsamości, aby upewnić się, że Twoje dane zostaną poprawnie zarejestrowane.

Numer identyfikacji zostanie dostarczony pocztą na Twój aktualny adres zameldowania.

Czas potrzebny na dostarczenie numeru może wynosić do czterech tygodni.

Należy pamiętać, aby unikać wielokrotnych próśb o podanie numeru identyfikacji, ponieważ może to wydłużyć czas przetwarzania do maksymalnie dziesięciu tygodni.

Ze względów bezpieczeństwa danych, nie jest możliwe przekazanie numeru identyfikacji drogą elektroniczną (e-mail) ani telefonicznie.

W Niemczech obowiązuje 6 klas podatkowych. Więcej na temat przeczytasz w naszym oddzielnym artykule Klasy podatkowe w Niemczech – objaśnienie

Możliwość odliczenia kosztów podwójnego gospodarstwa domowego, może mieć wpływ na znaczne oszczędności podatkowe. Więcej co można odliczyć od podatku, przeczytasz w naszym odrębnym artykule: Podwójne gospodarstwo domowe w Niemczech – kiedy możemy odliczyć koszty od podatku?

O co chodzi z „Lohnsteuerbescheinigung„. Co to takiego i dlaczego jest ważne? Aby poznać wszystkie istotne informacje na ten temat zapraszamy do naszego artykułu który znajdziesz tutaj.

Kto wypłaca zwrot podatku za pracę w Niemczech ? To jedno z częstych pytań jakie słyszymy. Czy zwrot podatku nie zaszkodzi pracodawcy ? A więc nie martw się.  Zwrot podatku nie szkodzi Twojemu pracodawcy, ponieważ wypłacany jest przez niemiecki urząd podatkowy Finanzamt  z zaliczek na podatek potrąconych z wynagrodzenia.

Rozliczenie PITu Niemcy to temat, który często pojawia się wśród osób pracujących za granicą. Osoby, które pracują w Niemczech, ale są rezydentami podatkowymi w Polsce, muszą dokładnie zapoznać się z procedurami rozliczenia swojego podatku dochodowego. Proces ten jest dość skomplikowany, ale warto wiedzieć, że istnieją umowy międzynarodowe między Polską a Niemcami, które regulują tę kwestię i pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy lub korzystać z dostępnych narzędzi online, które ułatwią rozliczenie PITu Niemcy i umożliwią prawidłowe rozliczenie w Polsce. Niezależnie od tego, gdzie pracujemy, rozliczenie podatkowe jest istotnym obowiązkiem, który warto wykonać starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczanie podatku, gdy mąż pracuje w Niemczech, a ja pozostaję w Polsce, może być wyzwaniem, ale również wiąże się z pewnymi korzyściami. Istotnym aspektem jest ustalenie, gdzie ma miejsce nasze miejsce zamieszkania podatkowego.

Jeśli jesteśmy rezydentami polskimi, to nasze dochody zagraniczne, czyli zarobki męża, podlegają rozliczeniu w Polsce z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Niemcami. Warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, aby dokładnie określić, jakie korzyści podatkowe można wykorzystać w takiej sytuacji. Najważniejsze to być dobrze przygotowanym do rozliczenia podatku i być świadomym obowiązków podatkowych w obu krajach.

Dostępne metody otrzymywania zwrotu podatku z Niemiec to przede wszystkim:

 1. Przelew bankowy: Zwrot podatku może być przekazywany na konto bankowe wnioskującego.

 2. Czek pocztowy: Możliwe jest otrzymywanie zwrotu podatku w formie czeku pocztowego.

 3. Wypłata gotówkowa: W niektórych przypadkach można odbierać zwrot podatku bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego.

Metoda otrzymywania zwrotu podatku może zależeć od indywidualnych preferencji i wyboru wnioskującego oraz od przepisów podatkowych obowiązujących w danym okresie.

Stawki podatkowe w Niemczech zależą od poziomu dochodów i wynoszą 0%, 14%, 24%, 42%, lub 45%. Wyższy poziom dochodu może skutkować wyższą stawką podatkową, co wpływa na obliczenie zwrotu podatku, który może być niższy w przypadku wyższej stawki podatkowej.

W 2023 roku niemiecka kwota wolna od podatku wynosi 10 908 Euro dla osób rozliczających podatek indywidualnie oraz 21816 Euro przy rozliczeniach wspólnych. 

Natomiast w poprzednich latach wysokość kwoty wolnej wyglądała następująco:

 • w roku 2022

10347 Euro indywidualnie

20694 Euro wspólnie

 • w roku 2021

9744 Euro Indywidualnie

18816 Euro wspólnie

 • w roku 2020

9408 Euro indywidualnie

18816 Euro wspólnie

 • w roku 2019

9168 Euro indywidualnie

18336 Euro wspólnie

Jak widać, w 2023 roku niemiecka kwota wolna od podatku jest znacznie wyższa niż jeszcze kilka lat temu, zwiększając się o ponad 1 000 € w ciągu pięciu lat. Nawet w porównaniu z rokiem 2022, zanotowano jej znaczący wzrost o ponad 300 €. Ale to nie koniec dobrych wiadomości – kwota wolna od podatku w 2024 roku również ulegnie zmianie i wyniesie 11 604 €.

 

Wspólne rozliczenie małżonków Zusammenveranlagung niesie ze sobą wiele korzyści. Takich jak:

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem pracującym w Niemczech może przynieść wiele korzyści finansowych. Jedną z głównych zalet jest znaczący wzrost kwoty wolnej od podatku. Niemcy pozwalają na skorzystanie z korzystniejszych progów podatkowych dla par, co może znacznie obniżyć podatek, jaki należy zapłacić. Dzięki temu wspólne rozliczenie może pomóc w zminimalizowaniu obciążenia podatkowego dla całej rodziny.

Podział obciążenia podatkowego

Kolejną korzyścią jest możliwość równomiernego podziału obciążenia podatkowego między małżonków. Wspólne rozliczenie pozwala na wykorzystanie nie tylko korzyści związanych z podziałem dochodów, ale także kosztów związanych z utrzymaniem rodziny. To oznacza, że można uwzględnić wydatki na dzieci, mieszkanie czy inne koszty związane z życiem rodzinnym, co może znacząco obniżyć podatek do zapłacenia.

Ułatwienia w administracji podatkowej

Wspólne rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech może również ułatwić proces administracyjny. Pozwala to na skonsolidowane rozliczenie podatkowe dla całej rodziny, co eliminuje potrzebę osobnego składania deklaracji podatkowej przez każdego małżonka. To oszczędność czasu i stresu związanego z przygotowywaniem oddzielnych dokumentów podatkowych.

Warto pamiętać, że korzyści związane z wspólnym rozliczeniem zależą od indywidualnych okoliczności i sytuacji finansowej rodziny. Dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym lub doradcą finansowym, aby dokładnie ocenić, czy wspólne rozliczenie jest korzystne dla twojej sytuacji.

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób podejmuje pracę za granicą, w tym także w Niemczech. Jednak poza korzyściami wynikającymi z pracy za granicą, warto również poznać system świadczeń socjalnych, który może przysługiwać pracownikom. Jednym z takich systemów jest SOKA-BAU, niemiecka kasa urlopowa. W tym artykule przybliżymy, czym jest SOKA-BAU, jakie są jej korzyści, oraz jak można złożyć wniosek o te świadczenia.

Czym jest SOKA-BAU?

SOKA-BAU, czyli „Sozialkasse des Baugewerbes”, to niemiecka kasa urlopowa skupiająca się na pracownikach z branży budowlanej. Jej celem jest zapewnienie pracownikom budowlanym świadczeń w postaci urlopów, a także wsparcie finansowe w sytuacjach, gdy pracownik nie może pracować z powodu choroby czy też emerytury. Jest to rodzaj ubezpieczenia społecznego, które gromadzi środki od pracodawców i pracowników, aby zapewnić wsparcie w razie potrzeby.

Jak złożyć wniosek o świadczenia z SOKA-BAU?

Jeśli pracujesz w Niemczech w branży budowlanej, masz prawo ubiegać się o świadczenia z SOKA-BAU. Aby to zrobić, musisz zgłosić się do tej organizacji i złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek ten może być złożony zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Warto zaznaczyć, że istnieją różne rodzaje świadczeń oferowanych przez SOKA-BAU, w tym urlopy, świadczenia zdrowotne czy emerytury, więc ważne jest, aby dokładnie określić, na jakie świadczenie się ubiegasz.

Korzyści korzystania z usług eksperta KDF-Podatki

Proces związany z złożeniem wniosku o świadczenia z SOKA-BAU może być czasochłonny i skomplikowany, szczególnie jeśli nie znasz niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych. Dlatego warto skorzystać z usług ekspertów, takich jak KDF-Podatki. Specjaliści z tej firmy posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze zagranicznych świadczeń socjalnych, w tym SOKA-BAU. Pomogą ci w zrozumieniu procesu, zbiorą niezbędne dokumenty i złożą wniosek w twoim imieniu, co znacznie ułatwi ci korzystanie z niemieckich świadczeń socjalnych.

Podsumowując, SOKA-BAU to ważna instytucja zapewniająca wsparcie pracownikom budowlanym w Niemczech. Aby skorzystać z tych świadczeń, warto poznać proces składania wniosku i ewentualnie skorzystać z pomocy ekspertów takich jak KDF-Podatki, aby zapewnić sobie płynność w otrzymywaniu świadczeń z niemieckiej kasy urlopowej.

Zwrot Podatku z Niemiec

To nigdy nie było takie proste ! Skontaktuj się z Nami. Sprawdź jaki zwrot podatku z Niemiec może trafić do twojego portfela.
KDF-Podatki
Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.